Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa

Laokood: 6857
Ilmumisaeg: 2014-07-22
Formaat: pehme kaas, 152 lk, 20x25 (cm)
ISBN: 9789985034484

Saadavus: olemas

Hind: 11,83 €

Sisukirjeldus

Täiendatud ja uuendatud eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kooli 5. klassile koosneb kaheosalisest õpikust, töövihikust, kahest CD-st ja õpetajaraamatust. Õppekomplektis arvestatakse ainekava nõudeid ning toetutakse õppijate varasemale keeleõppe kogemusele. Kommunikatiivse orientatsiooniga õpikus on tehtud olulisi muudatusi tagamaks kõigi ülejäänud osaoskuste arendamist. Kindlam on ainekavast lähtuv grammatikaõpe ning sellega tihedalt seostatavad keelendid. Põhirõhk asub liitsõnade ja muude nimisõnade moodustamisel, -ma ja -da– tegevusnime kasutamisoskuse arendamisel, käskiva ning tingiva kõneviisi, tegusõnade õige rektsiooni omandamisel, sihikindlalt tegeldakse nii seestütleva käände, tegusõnade lihtmineviku kui ka ajamäärustega jne. Kõneaine on eakohane ning juhib õpilasi vestlema huvitavatel teemadel nagu näiteks, mis võib teha kooliskäimise mõnusaks ja missugused on õpilaste mured kodus ja koolis, kuidas saab huvitavalt suvevaheaega veeta, sportida ja kuidas Eestimaa loodust eri aastaaegadel vaadelda.
Õpiku kaudu tutvutakse eesti lastekirjanike (Eno Raua, Ellen Niidu, Leelo Tungla; Aino Perviku jt ) loominguga ning käiakse raamatukogus; uus rubriik “Lugedes targemaks!” arendab õpilaste lugemisjulgust ja sõnaraamatu kasutamisoskust, teine rubriik, “Kes otsib, see leiab” juhib õpilasi õpikust välja – keelekeskkonda ja erinevatele meediakanalitesse. Endisest suurem tähelepanu on pööratud elektronposti kasutamisoskuste väljaarendamisele, õpilasi juhitakse ka Internetti ja õpetatakse eakohaseid kodulehekülgi otsima ning kasutama.
Õpiku iga teema lõpus on õppetund “Kordame”, õpiku lõpus aga laiendatud sisujuht.