Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumiõpik

Laokood: 3524
Autor(id): Anne Nahkur
Ilmumisaeg: 2005-09-15
Formaat: pehme köide, 184 lk, 17x24 (cm)
ISBN: 9789985016480

Saadavus: olemas

Hind: 12,50 €

Sisukirjeldus

Ülesehitus ja sisuÕpik lähtub ülesehituses ja sisu valikul gümnaasiumi kirjanduse õppekava maailmakirjanduse kursusest: 1. Antiik-, kesk- ja renessansiaeg. Õpik keskendub kirjanduse tekke ja arenemise kõrval kunstilise teksti mõistmisele ja tõlgendamisele. Käsitluse alla võetakse nimetatud perioodi kirjanduse tähtautorid ja nende teosed, temaatika valimisel püütakse arvestada õpilaste huvitatust. Esindatud on eri zhanrid  ja ajastud. Ilukirjanduslike ja muude tekstide valikul ning kirjandusteooria terminite tutvustamisel lähtutakse õppekavas kehtestatud gümnaasiumilõpetaja õpitulemustest (mõistab ilukirjanduse väärtust ja hindab kujundlikku mõtlemist ning keelekasutust; teab kirjanduse þanre ja poeetika põhimõisteid; oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega; oskab analüüsida kirjandusteose kujundikeelt, sisu ja vormi; oskab loetu kohta oma mõtteid ja arvamusi avaldada).Näiteid tuuakse nende autorite tekstidest, keda gümnaasiumi vastavas maailmakirjanduse kursuses on õppekava järgi vaja käsitleda. Igas sisuplokis (antiik-, kesk- ja renessansiaeg) on tööülesandeid, mis võimaldavad:·  luua pilti maailmakirjanduse arenguloost ja vastava perioodi tähtsamatest esindajatest;·  sisuploki ilukirjanduslike tekstide abil õpilaste maailmapildi avardamist;·  õpilaste tundemaailma rikastamist, väärtushinnangute kujundamist ja kirjanduse kui kunstiliigi väärtustamist;·  õpilaste esteetiliste ja eetiliste tõekspidamiste ja loovuse kujunemist; ·  sisuploki teemaga seotud kirjanduse põhimõistete omandamist;·  kommunikatiivsete oskuste kujundamist tegevuslikul tasandil konkreetsete tööülesannete kaudu;·  arendada funktsionaalset lugemisoskust;·  kirjandusest lähtuvalt seostada eri kunstiliike;·  iga sisulist plokki lõpetada mingi pikemaajalise projektiga.ÕpetamineÕpikus tähtsustatakse ilukirjanduse mõistmise dialoogilisust, erinevaid kirjandusteaduslikke meetodeid ja kujunditehnilist analüüsi. Biobibliograafilise või kultuuriloolise käsitluse kõrval rakendatakse ka teistsuguseid lähenemisi (nt stilistilist vm); õpetust integreeritakse kaunite kunstide, teiste õppeainete kui ka teksti- ja kõneõpetusega. Õppematerjali käsitlus on suunatud  õpilaste mõtestatud lugemise, iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning arutlemis- ja analüüsioskuse arendamisele.Tööülesanded väärtustavad eriti iseseisvat ja rühmatööd, palju kasutatakse aktiivõppe meetodeid.Maailmakirjanduse 2. kursus (klassitsism, valgustus ja romantism) ja 3. kursus (realism, modernism ja postmodernism) leiavad käsitlemist järgmistes õpikutes: Kirjandus klassitsismist romantismini ja Kirjandus realismist postmodernismini (ilmuvad plaani kohaselt 2006 ja 2007).Nimetatud õpikute juurde on samuti planeeritud töövihik ja CD kuulamisülesannetega.