Õppekirjandus

Tooted 1 kuni 20 koguhulgast 39

lehekülje kohta
Lehekülg:
  1. 1
  2. 2

Määra tõusev suund
  1.  Добро пожаловать! Учебник русского языка для 7 класса, часть 2
  2. Laulukaar. Hümnist rokini
  3. Matemaatika kitsas kursus 10. klassile
  4.  Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik
  5. Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud. Gümnaasiumiõpik

    Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud. Gümnaasiumiõpik

    Monika Undo

    Hind: 15,21 €

    „Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ on kirjanduskursuse „Uuem kirjandus“ õppematerjal. Õpikus on keskendutud eelkõige eesti nüüdiskirjandusele, kuid tutvustatud on ka maailmakirjanduses toimuvat. „Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ on pigem suunav õpik, õpetaja saab ise valida, millistele autoritele ja tekstidele ta soovib rohkem tähelepanu pöörata. Õpetajale jääb ka otsustusvabadus, milliseid tekste terviktekstidena kasutada, sest nüüdiskirjanduse õppesisu on pidevas muutumises. Õpikus on palju tähelepanu pööratud tekstidele ja ülesannetele. Õpikus on nii eksamilaadseid, silmaringi avardavaid kui ka loovust arendavad ülesanded. Ei puudu ka projektid. Lähemalt
  6.  Добро пожаловать! Учебник русского языка для 7 класса, часть 1

    Добро пожаловать! Учебник русского языка для 7 класса, часть 1

    Антидеа Метса, Любовь Титова

    Hind: 11,76 €

    Õpik on mõeldud õpilastele, kes õpivad vene keelt teist aastat. Õpiku temaatika ja sisu on koostatud vastavalt uue riikliku õppekava nõuetele. Õpikus kasutatava metoodika abil väärtustatakse õpilase loovust ja initsiatiivi: rollimängud, mõisteskeemid, Wenn-diagrammid, valikülesanded Lähemalt
  7.  Loodusõpetus 7. klassile

    Loodusõpetus 7. klassile

    Enn Pärtel, Rein-Karl Loide, Erkki Tempel, Kuldar Traks

    Hind: 11,76 €

    Uue kujundusega õpik arvestab 2014. a loodusõpetuse ainekava nõudeid. Õpik koosneb kuuest suuremast teemast: mõõtmine ja looduse uurimine; ained ja nende segud; kehade liikumine; energia; keemilised reaktsioonid; elusa ja elutu looduse seosed. Lähemalt
  8. Bioloogia 7. klassile. Sissejuhatus bioloogiasse. Selgroogsed loomad

    Bioloogia 7. klassile. Sissejuhatus bioloogiasse. Selgroogsed loomad

    Koostanud Aime Kons

    Hind: 14,19 €

    Õpikus on 4 peatükki, mis jagunevad 28 alateemaks; õppematerjal on ette nähtud 35 ainetunnile. Esimene peatükk annab ülevaate bioloogiast kui teadusest ja seostest teiste teadusharudega. Selgitatakse peamisi teaduslikke uurimismeetodeid. Teises peatükis käsitletakse selgroogseid loomi (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) iseloomustavaid tunnuseid ja nende osa ökosüsteemis. Kolmas peatükk on pühendatud selgroogsete loomade ainevahetusele, toitumisviisidele, erinevatele kohastumustele. Antakse ülevaade selgroogsete loomade hingamis-, vereringe- ja seedeelundkonnast. Neljas peatükk räägib selgroogsete loomade sigimisviisidest, kehasisest ja kehavälisest viljastumisest, moondega ja otsesest arengust ning eluetappidest. Õpiku loomisel olid suureks abiks konsultandid Ivi Rammul ja Üllar Rammul.

    Lähemalt
  9. Kirjutatud maailmad. Gümnaasiumi kirjandusõpik

    Kirjutatud maailmad. Gümnaasiumi kirjandusõpik

    Meelis Lainvoo

    Hind: 15,21 €

    Gümnaasiumi kirjandusõpetuse valikkursuse „Kirjandus ja ühiskond” käsitlemist toetav õpik „Kirjutatud maailmad” aitab asetada teosed konkreetsesse ühiskondlikku konteksti. Teoseid vaadeldakse nende loomise aja ja koha taustal: kuidas on neid mõjutanud poliitika, mõttevoolud ja ühiskonnas omaks võetud eetilised ja esteetilised väärtushinnangud. Õpik keskendub peamiselt viimase saja aasta vältel ilmunud kirjandusele, andes varasemale ruumi vaid põgusalt. Oma- ja väliskirjanduse teosenäidete puhul on lähtutud gümnaasiumi riiklikust õppekavast, lubades siiski teatud vabadust lisada autoreid ja teoseid, mis kursuse teemale värvi lisavad. Palju tähelepanu on pööratud esseele kui haritud inimese kirjalikule eneseväljendusvormile. Lähemalt
  10. Heraklesest „Nullpunktini”

    Heraklesest „Nullpunktini”

    Alli Lunter

    Hind: 12,25 €

    Põhikooli kirjanduskonspektide kogumik sisaldab riiklikus õppekavas soovitatud kirjandusteoste käsitlusi, lisaks ülevaateid mõnedest teistest kirjandusklassikasse kuuluvatest teostest ja eesti noortekirjanduse viimase aja tähelepanuväärsematest raamatutest. Teoste sisu avamisel on tähelepanu Lähemalt
  11. Müüdi anatoomia. Gümnaasiumi kirjanduse valikkursus

    Müüdi anatoomia. Gümnaasiumi kirjanduse valikkursus

    Monika Undo

    Hind: 15,22 €

    Esimene „Müüdi ja kirjanduse“ valikkursuse jaoks mõeldud õpik ja see vastab riiklikule õppekavale. Õpikut võib hõlpsasti kasutada nii 10., 11. kui ka 12. klassis. Õpikut on katsetatud Noarootsi Gümnaasiumis. Teemad on gümnasisti haaravad, materjal on seotud tänapäeva kultuuriga Lähemalt
  12. Peegel 1. 7. klassi eesti keele õpik

    Peegel 1. 7. klassi eesti keele õpik

    Helin Puksand, Reet Bobõlski

    Hind: 12,27 €

    „Peegel” on põhikooli viimase astme õpivarasari. 7. klassi eesti keele õppekomplekt on sarja 1. osa, kuhu kuuluvad lisaks õpikule ka töövihik ja kontrolltööde kogumik. Õppekomplekt on range struktuuriga. • Kõikides peatükkides käivad teooria ja praktika käsikäes: pärast Lähemalt
  13. Matemaatika X klassile

    Matemaatika X klassile

    Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann

    Hind: 14,63 €

    Uue kujundusega õpik arvestab 2010. a. ainekava nõudeid. Lähemalt
  14. Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik

    Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik

    Priit Kruus

    Hind: 14,48 €

    7. klassi õpiku märksõnad on järgmised. Suhted eakaaslaste ja õpetajatega, üksiolek ja hirmud, poiste ja tüdrukute suhted, abivajaja ja aitaja, tõrjutus, piir oma ja võõra vahel: August Kitzbergi „Libahunt“, Oskar Lutsu „Kevade“, Aidi Valliku „Kuidas elad, Ann?“, Jüri Lähemalt
  15. Usundimaailma suured küsimused

    Usundimaailma suured küsimused

    Toomas Jürgenstein, Olga Schihalejev

    Hind: 14,63 €

    Õpiku 32 peatükis esitatud teemad keskenduvad usulistele probleemidele nii maailmas kui ka Eestis. Paljuski on tegemist kursusega, kus saab diskuteerida ja arutleda religioossete väidete ning nähtuste mõttekuse ja mõttetuse, müstilisuse ja ratsionaalsuse või siis liberaalsuse ja konservatiivsuse Lähemalt
  16. Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile

    Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile

    Aarne Tõldsepp, Mati Karelson

    Hind: 14,70 €

    I. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse: millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia, millised on uurimismeetodid ja -vahendid, milline on nende teaduste arengulugu. II. Aine ehitus: nüüdisarusaamad aatomi koostisest ja ehitusest, perioodilisusseadus ja -tabel aatomi Lähemalt
  17. Gilgamešist „Puhastuseni”. Gümnaasiumi kirjanduskonspektid

    Gilgamešist „Puhastuseni”. Gümnaasiumi kirjanduskonspektid

    Alli Lunter

    Hind: 14,63 €

    Konspektide kogumik on koostatud uue õppekava nõudeid järgides ja sisaldab gümnaasiumis käsitletavate proosa- ja draamateoste ülevaateid. Samaväärselt teose probleemide vaatlusega on tähelepanu pööratud ka žanrile, stiilile ja keele kujundlikkusele. Nii maailma- kui ka eesti kirjanduse Lähemalt
  18. Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid

    Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid

    WSOY

    Hind: 15,25 €

    Õpik käsitleb usundeid kui nähtusi. Usundeid uuritakse teaduslikust aspektist. Õpikus tutvustatakse suuri maailmausundeid, etnilisi usundeid ning tänapäeva religioosseid nähtusi. Aken usundite maailma avatakse läbi kristluse. Suurtest religioonidest käsitletakse veel mh islamit, judaismi, Lähemalt
  19. Antiigist postmodernismini. Gümnaasiumi lugemik

    Antiigist postmodernismini. Gümnaasiumi lugemik

    Anne Nahkur

    Hind: 26,10 €

    Gümnaasiumi maailmakirjanduse kursust täiendav lugemik sisaldab tekstikatkeid kõikide käsitletud autorite kohta. Materjali kokkupanekul on silmas peetud, et valitud luuletused, proosa- ja draamakatkendid laiendaksid võimaluste piires maailmakirjanduse õpikuis käsitletud tekste. Siin Lähemalt
  20. With Flying Colours 10. Listening exercises

Tooted 1 kuni 20 koguhulgast 39

lehekülje kohta
Lehekülg:
  1. 1
  2. 2

Määra tõusev suund